Home / Organisatie

Organisatie

Leden:

Moskee Assoenna telt in Utrecht en omgeving ongeveer 250 betalende leden. De contributie bedraagt 10 euro per maand per lid. Vanaf 01-01-2014 is de contributie verhoogd naar 15 euro.

Accommodatie:

Zoals eerder genoemd is Moskee Assoenna  sinds de oprichting  gehuisvest aan de Justus van Maurikstraat 2 te Utrecht.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 4 bestuursleden en 2 adviseurs. De verschillende bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuurstaak, maar werken met commissies samen om tot de gewenste eindresultaten te komen. Alle bestuursleden en adviseurs functioneren op vrijwillige basis.

Naam    Functie
Ghoula, Mimoun    Voorzitter
   
Mahdad, Mouloud    Penningmeester
Massaoudi, Abderrahman    Gezamenlijk bevoegd
Ajaarouj, Brahim
   Gezamenlijk bevoegd
Doudouh, Jamal   Gezamenlijk bevoegd
Seamari, Jamal   Gezamenlijk bevoegd
Bashir El Marnissi   Imam/Geestelijk verzorger

 

Fondsen/Vermogen:

Werving: 

Bij onze eigen leden en andere moskeeën / organisaties worden gelden geworven door middel van:

  • Giften en contributie van leden
  • Giften van andere moskeeën/islamitische instellingen en derden (collecteren)
  • Organiseren van activiteiten rondom de moskee met als doel geld in te zamelen

Beheer:

Ontvangen gelden komen in de kas en/of worden gestort op de bankrekening van Moskee Assoenna. Er wordt een administratie bijhouden van alle inkomsten en uitgaven. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer. De penningmeester is alleen bevoegd voor het overmaken van de vaste uitgaven. Bedragen hoger dan € 500,- per keer kunnen alleen worden overgemaakt met expliciete toestemming van minimaal twee leden van het bestuur.

Besteding: Het geld wordt besteed aan kosten zoals gas, water, elektra, verzekeringen, belastingen  imamkosten, activiteiten en overige onvoorzienbare uitgaven. Daarnaast is Moskee Assoenna bezig met het opbouwen van een financiële buffer voor het kunnen aankopen c.q. bouwen van een nieuw moskeegebouw.